Thông tin chi tiết tài liệu

"Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng T.1 : 1925-1954"
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Nxb.Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1996
Cấp độ mật: 4
Tài liệu số
Viết bình luận
Chế độ xem
 • DC.Title Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng T.1 : 1925-1954
 • DC.Description Ghi lại những sự kiện lịch sử, những cuộc đấu tranh dẫn đến cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Đà Nẵng. Công tác xây dựng chính quyền, quá trình chuẩn bị kháng chiến và những chiến thắng nổi bật, những cuộc đấu tranh vang dội của quân và dân Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954
 • DC.Date 1996
 • DC.Language vie
 • DC.Publisher Nxb.Đà Nẵng
 • DC.Publisher.Address Đà Nẵng
 • DC.Sbj.Classification 324.2597070959751
 • DC.Sbj.Ctrl.Vocabulary lịch sử Đảng Bộ
 • DC.Sbj.Ctrl.Vocabulary Đà Nẵng
 • DC.Type Sách địa chí
 • DC.Barcode DNG.002046
 • DC.Local Đà Nẵng

Tóm tắt:
Ghi lại những sự kiện lịch sử, những cuộc đấu tranh dẫn đến cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Đà Nẵng. Công tác xây dựng chính quyền, quá trình chuẩn bị kháng chiến và những chiến thắng nổi bật, những cuộc đấu tranh vang dội của quân và dân Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

Toàn văn:
 • LichsuDangBothanhphoDaNang.zip
  Xem tài liệu

Đăng ký tài liệu