Thông tin chi tiết tài liệu

"Lịch triều hiến chương loại chí I"
Tác giả: Phan Huy Chú
Thông tin xuất bản: Khoa học Xã hội: Hà Nội, 1992
Cấp độ mật: 4
Tài liệu số
Viết bình luận
Chế độ xem
 • DC.Title Lịch triều hiến chương loại chí I
 • DC.Creator Phan Huy Chú
 • DC.Contributor Tổ phiên dịch viện sử học Việt Nam
 • DC.Description Nghiên cứu nhiều vấn đề trong đó có nói về Quảng Nam Đà Nẵng
 • DC.Date 1992
 • DC.Language vie
 • DC.Publisher Khoa học Xã hội
 • DC.Publisher.Address Hà Nội
 • DC.Sbj.Classification 959.702 9
 • DC.Type Sách địa chí
 • DC.Barcode DNG.000574
 • DC.Local Đà Nẵng

Tóm tắt:
Nghiên cứu nhiều vấn đề trong đó có nói về Quảng Nam Đà Nẵng

Toàn văn:
 • Lịch triều hiến chương loại chí I.zip
  Xem tài liệu

Đăng ký tài liệu