...
Loại CSDL: Sách lẻ
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 363.728809597 / H561D
Mô tả vật lý: 111tr.: bảng, 21cm
Chủ đề: RạRơmChất thải nông nghiệpMôi trườngViệt Nam
MFN: 120222

Tìm kiếm thêm