...
Loại CSDL: Sách lẻ
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học quốc gia, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 959.703 / C460C
Mô tả vật lý: 220tr., 19cm
Chủ đề: Việt Nam
MFN: 20261

Tìm kiếm thêm