...
Loại CSDL: Sách lẻ
Tác giả: Vũ Hùng
Thông tin xb: Hà Nội: Kim Đồng, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 895.922 3 / S455GI
Mô tả vật lý: 182tr.: tranh vẽ, 19cm
Chủ đề: Văn học thiếu nhiViệt Nam
Tác giả bổ sung: Lý Minh Phúc - minh hoạ
MFN: 88527

Tìm kiếm thêm