Tìm thấy 6 Kết quả Tổng số 148209

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2022
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 959.700 99 / T103TR
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 2.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 959.700 99 / K250CH
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 3.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 959.700 99 / K250CH
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 4.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 959.700 99 / C101S
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 5.
  Tác giả: Hoàng Ngọc Diệp
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.922 3 / C512C
  Loại CSDL: đĩa CDRom/ TV Đà Nẵng
 • 6.
  Tác giả: Phạm Trường Khang
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 959.700 99 / C101S
  Loại CSDL: đĩa CDRom/ TV Đà Nẵng