Tìm thấy 16 Kết quả Tổng số 148141

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt, 2022
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 2.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt, 2022
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 3.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.13 / H455L
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 4.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách bộ/ TV Đà Nẵng
 • 5.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách tập/ TV Đà Nẵng
 • 6.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách tập/ TV Đà Nẵng
 • 7.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2018
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 8.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2012
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách tập/ TV Đà Nẵng
 • 9.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2012
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách tập/ TV Đà Nẵng
 • 10.
  Tác giả: Tào Tuyết Cần
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 895.134 8 / H455L
  Loại CSDL: Sách tập/ TV Đà Nẵng